Psykoterapia

Tarvitsetko apua vaikeassa elämäntilanteessa?  Haluatko keskustella luottamuksellisesti sinua häiritsevästä ongelmasta?

Tavallisimpia psykoterapiaan hakeutumisen syitä ovat erilaiset elämän kriisivaiheet, masennus, ahdistuneisuus, stressi, pelkotilat, paniikkioireet, riippuvuudet ja ihmissuhdeongelma. Näiden taustalla voi olla elämän eri vaiheisiin liittyviä kriisejä, pitkittynyttä stressiä, traumaattisia lapsuuden kokemuksia tai vaikeita elämäntilanteita.
Yhä useampi saa avun psykoterapiasta ja kynnys hakeutua psykoterapeutin vastaanotolle onkin yhä matalampi. 

Ole armollinen itsellesi, huolehdi itsestäsi – toivoa on aina olemassa!

Meissä jokaisessa on vahvuuksia ja voimavaroja, joskus vain tarvitsemme tukea niiden käyttöönotossa. Psykoterapia on terapeuttista keskustelua, jossa sovelletaan erilaisia psykoterapeuttisia teorioita ja toimintamalleja.  Psykoterapia on henkilökohtainen prosessi, joka vaatii sitoutumista ja itsensä kanssa työskentelyä yhdessä psykoterapeutin kanssa.  Psykoterapia tuo helpotusta vaikeaan elämäntilanteeseen, se syventää ja eheyttää ihmisen kokemusta itsestään ja antaa välineitä vaikeiden asioiden käsittelyyn. Tavoitteena on saada kosketus omiin tunteisiin sekä kokemuksiin. 
Terapeuttisessa keskustelussa löydetyt vahvuudet ja ongelman käsittely antavat voimavaroja ja auttavat ratkaisujen löytämisessä.

Psykoterapeuttinasi olen kanssakulkija, valmentaja ja ammatillinen tuki vaikeassa elämäntilanteessasi ja/tai ongelmassa. Kuuntelen, mietin kanssasi vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, tuen ja motivoin voimavarojesi käyttöönottoa.  Sinulla on mahdollisuus turvallisesti ja luottamuksella keskustella ja paneutua hyvinvointiasi häiritseviin asioihin.

Käytän terapiatyössäni sekä kognitiivisia, ratkaisukeskeisiä, HOT- ja skeematerapian menetelmiä.   Lisäksi käytän tilannekohtaisesti sekä syvärentoutusta että hypnoterapiaa.  Asioita tarkastellaan useasta eri näkökulmasta ja pyrin yksilölliseen ja kokonaisvaltaiseen tilanteesi huomiointiin käyttämällä eri psykoterapiamuotoja ja menetelmiä asiakkaalle yksilöllisesti  Sinulle sovellettuina kokonaisuuksina.  

Keskeistä kognitiivisessa terapiassa on keskittyä työstämään haitallisia ja ahdistavia ajatuksia ja tunteita sekä vääriä, omaan itseen liittyviä uskomuksia.  Perusajatuksena on että tunteet, väärät uskomukset ja haitalliset ajatukset liittyvät toisiinsa ja näitä käsittelemällä  ja muokkaamalla saadaan helpottava muutos sekä ahdistavaan tunnekokemukseen, että elämää rajoittaviin toimintamalleihin. Terapiassa käytetään menetelminä keskustelua, altistusta, rentoutusta ja mielikuvaharjoittelua.

Kognitiivista psykoterapiaa suositellaan terveydenhuollon virallisissa Käypä hoito-suosituksissa mm. depression, unettomuuden ja traumaperäisen stressireaktion hoidossa.  http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/?page_id=4#1

HOT terapia on uusin, kolmannen aallon kognitiivisen terapian suuntaus. Hyväksymis- ja omistautumisterapiasta (HOT) on saatu lupaavia hoitotuloksia usealla alueilla, mm. masennus, ahdistus, syömishäiriöt, painonhallinta ja paniikkioireet. HOT terapia on prosessi, jossa käsitellään mielen, tunteiden ja ahdistavien ajatusten aiheuttamia esteitä, jotka estävät meitä elämästä meille merkityksellistä ja tasapainoista elämää.  Terapiassa opetellaan käsittelemään epämiellyttäviä ja tuskallisia ajatuksia ja tunteita niin että ne eivät haittaa tasapainoista elämää ja elämästä nauttimista.

Skeematerapia on Jeffrey Youngin kehittämä terapiasuuntaus, jossa tutkitaan ja muokataan epätarkoituksenmukaisia uskomusryppäitä, tunnelukkoja, jotka saavat ihmisen toimimaan itselleen haitallisella tavalla.  Jos esimerkiksi vaativuuden tunnelukko on vahva, ihminen vaatii paljon itseltään ja muilta. Hän saattaa olla suorastaan perfektionisti ja uuvuttaa itsensä loppuun. Moodityöskentelyssä taas tutkitaan eri puolia itsessä, persoonallisuuden erilaisia tiloja ja sitä, miten ihminen siirtyy tällaisesta tilasta toiseen. Sama ihminen voi esimerkiksi yhdessä hetkessä kokea suurta haavoittuvuutta, toisessa käyttäytyä kuin kiukkuinen pikkulapsi ja kolmannessa moittia ja kritisoida itseään ankarasti.

Skeematerapiassa yhdistetään kognitiivisia, käyttäytymisterapeuttisia ja tunnetyöskentelyn menetelmiä, mm. mielikuvaharjoituksia niin, että kokemus helpottuu. Tunteiden aktivoitumista pidetään hyvin tärkeänä skeematerapiassa tapahtuvan muutoksen aikaansaamisessa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on erittäin asiakaskeskeinen terapiamuoto. Ratkaisukeskeisen psykoterapian pohjalla olevat teoriat ovat sosiaalinen konstruktionismi ja systeemiteoria. Keskeistä ratkaisukeskeiselle psykoterapialle on tulevaisuusorientaatio, voimavarasuuntautuminen ja uusien näkökulmien etsiminen. Asiakas ja terapeutti määrittelevät yhdessä terapialle selkeät päämäärät ja tavoitteet. Terapeuttisessa keskustelussa pyritään laajentamaan asiakkaan näkökulmaa sekä vahvistamaan ja huomioimaan asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja. Ongelmia ratkotaan asiakkaiden kanssa yhteistyössä etsimällä uusia ratkaisuja toimimattomien ratkaisumallien tilalle.  Ratkaisukeskeisyydessä lähtökohtana on usko ihmiseen ja siihen, että ihmiset tietävät sekä ongelmansa että heille itselleen parhaiten toimivimmat ratkaisumallit.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla lyhytterapiaa tai pidempikestoista terapiaa.

http://www.ratkes.fi.nettihotelli.info/ratkes-pahkinankuoressa